Co nabízíme

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ :

 • daňové a účetní poradenství
 • daňové plánování a optimalizace
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí
 • zpracování přiznání k dani z nabytých nemovitých věcí
 • zastupování klientů před finančním úřadem
 • možnost prodloužení podání daňového přiznání k dani z příjmu a zaplacení daně o tři měsíce.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ :

 • vedení kompletní účetní agendy vč. optimalizací daní
 • zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy
 • uspořádání, založení a označení účetních dokladů
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, vedení pomocných evidencí – evidence majetku, pohledávek, závazků, knihy faktur, saldokonta, apod.
 • předkládání průběžných výsledků hospodaření dle požadavků klienta
 • evidence DPH – záznamní povinnost, přiznání k DPH, hlášení a výpisy z evidence dle platných právních předpisů
 • zpracování roční uzávěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k DP
 • zpracování daňových přiznání, statistických výkazů a hlášení
 • vypracování vnitřních účetních směrnic

DAŇOVÁ EVIDENCE :

 • vedení kompletní agendy daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • uspořádání, založení a označení účetních dokladů
 • vedení pomocných evidenčních knih – evidence majetku, pohledávek a závazků, knihy faktur
 • průběžné zjišťování základu daně dle požadavků klienta
 • evidence DPH – záznamní povinnost, přiznání k dph, hlášení a výpisy z evidence dle platných právních předpisů
 • zpracování daňových přiznání vč. přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení

MZDY

 • vedení kompletní mzdové agendy
 • vyhotovení pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, výpovědi, dohody o hmotné odpovědnosti, zápočtové listy, apod.)
 • vyhotovení přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro zdravotní pojišťovny a CSSZ vč. vyřízení na úřadech
 • vedení evidence pracovníků a mzdových listů
 • zpracování měsíčních mezd vč. přehledů a dokumentů s tím souvisejících
 • roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování zálohové i srážkové daně
 • vyhotovení ELDP
 • potvrzení o příjmech zaměstnanců pro úřady
 • zastupování klientů před správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou na základě plné moci